Conditions of sale

PREKIŲ PIRKIMO – PARDAVIMO ELEKTRONINĖJE PARDUOTUVĖJE WWW.WEBSHOP.MECHA.LT SUTARTIS


1.    SĄVOKOS
1.1.    Pardavėjas – UAB „Mecha“, juridinio asmens kodas 301918548, PVM mokėtojo kodas LT100004520112, buveinės ir registracijos adresas Panerių g. 5, Kaunas.
1.2.    Pirkėjas – fizinis ar juridinis asmuo, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka turintis teisę savo vardu sudaryti sandorius, bei šio asmens tinkamai įgalioti atstovai.
1.3.    Šalis — Pirkėjas ir Pardavėjas atskirai, o kartu – Šalys.
1.4.    Taisyklės – nuostatai, apibrėžiantys Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas bei atsakomybes naudojantis e. parduotuve www.webshop.mecha.lt.
1.5.    Užsakymo patvirtinimas – Parduotuvės sistemoje suformuota užsakymo forma.
1.6.    Prekė – produktai,  medžiagos ir paslaugos, kurias parduoda pardavėjas
1.7.    Parduotuvė — elektroninė parduotuvė www.webshop.mecha.lt.
1.8.    Sutartis – šis dokumentas su visomis nuostatomis ir nuorodomis į kitus dokumentus
2.    ATSISKAITYMAS
2.1.    Už Prekes Pirkėjas atsiskaito pavedimu į Pardavėjo banko sąskaitą pagal toliau pateiktus rekvizitus. Mokėjimo informacijoje privalu nurodyti Užsakymo patvirtinimo numerį.

UAB „Mecha“
Panerių g. 5, LT-48337 Kaunas,
Įmonės kodas 301918548
PVM mokėtojo kodas LT100004520112
Atsiskaitomoji sąskaita LT777044060006535154

3.    KAINOS IR MOKESČIAI
3.1.    Parduotuvėje Prekių kainos nurodomos be pristatymo mokesčių. Pristatymo mokestis nurodomas Užsakymo patvirtinimo dokumente atskira eilute.
3.2.    Pardavėjas pasilieka teisę bet kada ir iš anksto neinformavęs keisti Prekių kainas.
4.    PRISTATYMAS
4.1.    Prekes, kurios yra vietiniuose sandėliuose, kurjeris pristato per dvi darbo dienas nuo Užsakymo patvirtinimo ir pilno atsiskaitymo su Pardavėju dienos. Kurjerio paslaugos yra mokamos, kaina atskira eilute įtraukiama į Užsakymo patvirtinimą. Kiekvienas Užsakymo patvirtinimas laikomas atskiru užsakymu ir siunčiamas atskirai.
4.2.    Kiekvienas Prekių pristatymas (nepažeidžiant šio straipsnio 7 dalyje nurodytų Pardavėjo teisių) yra laikomas atskira sutartimi, o už praleistus pristatymus Pirkėjas neįgyja teisės atsisakyti kitų užsakymų ar nemokėti už juos.
4.3.    Jei vieno užsakymo Prekių neįmanoma pristatyti vienu metu Pardavėjas prisiima atsakomybę apie tai informuoti Pirkėją ir sutarti dėl išskaidyto pristatymo galimybių.
4.4.    Pirkėjas Prekes gali atsiimti pats arba per jo įgaliotus asmenis tiesiogiai iš Pardavėjo, atvykdamas Pardavėjo kontaktuose nurodytu adresu. Tokiu atveju Pristatymo mokestis neskaičiuojamas.
5.    NUOSAVYBĖS TEISĖ
5.1.    Nuosavybės teisė į Prekes pereina Pirkėjui tik visiškai atsiskaičius už jas.
6.    PRETENZIJOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
6.1.    Pirkėjas įsipareigoja apmokėti už Prekes ir jas priimti, o Pardavėjas pristatyti ir perduoti Pirkėjui jo užsakytas Prekes.
6.2.    Pirkėjas turi teisę reikšti pretenzijas dėl nekokybiškų ar nepilnos komplektacijos Prekių (jeigu Užsakymo patvirtinime apie tai nebuvo nurodyta), Pardavėjo įsipareigojimų nevykdymo, ar netinkamo vykdymo. Pretenzijų reiškimas negali prieštarauti šiai sutarčiai ir Parduotuvės Naudojimosi sąlygoms.
6.3.    Pardavėjas gali reikšti pretenzijas Pirkėjui dėl netinkamo Parduotuvės naudojimo, atsiskaitymų vėlavimo ar nevykdymo, pristatymo sąlygų neužtikrinimo ar netinkamo Prekių atsiėmimo vykdymo.
7.    SUTARTIES PAŽEIDIMAI
7.1.    Jeigu Pirkėjas neapmoka savo skolų Pardavėjui arba pažeidžia ar siekia pažeisti bet kokį susitarimą su Pardavėju, arba jeigu Pirkėjas tampa nemokus, sušaukia kreditorių susitikimą dėl skolų, iššaldo lėšas savo kreditoriams dėl įsiskolinimų, arba dėl bankroto bylos, prieš jį yra iškeliama bankroto byla, pertvarkymas ar likvidavimas, Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nutraukti šį ir kitus susitarimus su Pirkėju (neatsisakydamas savo teisių reikalauti žalos atlyginimo iš Pirkėjo), reikalauti, kad Prekes, kurias Pirkėjas turi, bet dar nenaudojo ir neįgijo nuosavybės teisės į jas, grąžintų Pardavėjui ir padengtų išlaidas, susijusias su jų grąžinimu, atidėti prekių pristatymą pagal šią Sutartį, reikalauti, kad visos pagal šį ar kitą susitarimą neapmokėtos Pirkėjo sąskaitos būtų apmokėtos ir (arba) anuliuoti pardavimą ir atšaukti pristatymą visų ar dalies užsakytų, bet dar nepristatytų prekių be išankstinio įspėjimo.
8.    ATŠAUKIMAS
8.1.    Užsakymai dėl Prekių, kurios visiškai arba iš dalies pagamintos pagal Pirkėjo specifikacijas, gali būti atšaukiamos tik gavus išankstinį rašytinį Pardavėjo sutikimą, užtikrinant, kad Pardavėjui bus atlyginti dėl to patirti nuostoliai ir išlaidos.
9.    NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)
9.1.    Galioja LR civilinio kodekso 6 knygos 6.212 straipsnyje numatytos teisės ir prievolės.
10.    GINČAI IR NESUTARIMAI
10.1.    Visi nesutarimai, kilę dėl šios Sutarties vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti derybų būdu, ginčai sprendžiami LR teisės aktų nustatyta tvarka.
11.    BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
11.1.    Atsiradus neatitikimams tarp šios sutarties sąlygų ir bet kokių užsakymo patvirtinimo nuostatų, remiamasi šia sutartimi. Pirkėjas įsipareigoja nepažeisti ir neginčyti jokių teisių, patentų, prekės ženklų, nuosavybės teisių ar interesų arba tiesiogiai ar netiesiogiai nepadėti tai padaryti kitiems. Jeigu Šalis atsisako patraukti kitą Šalį atsakomybėn už jos padarytą pažeidimą, tai neturėtų būti laikoma sutarties pažeidimu.